Filharmonia Krakowska
Instytucja kultury województwa małopolskiego
A- A A+
Szukaj

Menu

Miejsca zostały obecnie zablokowane na czas rezerwacji.
Regulamin Newslettera Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Regulamin Newslettera Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie


§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie z siedzibą: ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Małopolskie pod numerem RIK 5/99 z dnia 1 stycznia 1999 roku, zwaną dalej Filharmonią Krakowską.


§ 2

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Filharmonię Krakowską na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 

§ 4

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.filharmonia.krakow.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe), zaakceptuje regulamin oraz udzieli zgody przez kliknięcie na link aktywacyjny w przesłanym mailu aktywacyjnym:

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez Filharmonie Krakowską w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Filharmonii Krakowskiej drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail; a następnie kliknie przycisk „subskrybuję”. Na podany przez użytkownika adres e-mail Filharmonia Krakowska wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia treści maila. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 5

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 6

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newsletter, należy:

a. posiadać komputer lub urządzenie mobilne połączony z siecią Internet;

b. posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;

c. posiadać adres e-mail.


§ 7

1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: podanie adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku „Usuń mnie z bazy” lub wysłanie maila na adres koch.butryn@filharmonia.krakow.pl z informacją „Rezygnuję z otrzymywania wiadomości Newslettera Filharmonii Krakowskiej”.


§ 8

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie, zwana dalej Filharmonią Krakowską z siedzibą, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków e-mail: fk@filharmonia.krakow.pl;

2. W Filharmonii Krakowskiej został powołany zgodnie z postanowieniami RODO, Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Kontakt e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie naszego portalu Newsletter (zwana dalej „Umową”); Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji umowy.

4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.

5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.

7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy (firmą świadczącą te usługi jest FSI sp. z o.o. ul. Gdyńska 19, 31-323 Kraków).

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 9

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy fk@filharmonia.krakow.pl

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 10

1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

2. Filharmonia Krakowska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały Ich interesów;

b) zmiany możliwości technicznych;

c) zmiany przepisów prawa;


w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez Filharmonie Krakowską usług określonych w Regulaminie lub postanowień Regulaminu6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy.


3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.